top of page

IAKM Sverige

IAKM Sverige 


IAKM Sverige är en intresseförening för alla som är intresserade av språkutveckling och språkträning, tecken som stöd till talet, nätverksarbete och inte minst språkets roll för den enskildes livskvalitet och för ett demokratiskt samhälle.  Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

 

Föreningens syfte är att  driva frågor som handlar om alla människors rätt att lära, utveckla och använda språk, oberoende av ålder, etnicitet, kön eller funktionsvariation.  Vår filosofi är att språkutveckling sker då man använder språket i vardagen tillsammans med många människor.  Därför sätter vi familjen i centrum och ser det sociala nätverket som ett pedagogiskt verktyg.

Styrelsen 2023 består av 

  • Eva Haraldsson           ordförande

  • Iréne Johansson          v. ordförande

  • Owe Johansson           kassör

  • Johannes Wikström    ledamot

  • Mia Wright                   ledamot

  • Jessica Straubhaar     suppleant, sekreterare

  • Jeanette Persson        suppleant

  • Kerstin Rollof              suppleant

 

Föreningens arbete sker i olika arbetsgrupper vilka arbetar självständigt

och rapporterar till styrelsen.

Föreningens mål är att arbeta för lika-värdes prinicipen, rättigheter, språkutveckling och att maktgöra personer med språksvårigheter genom erfarenhetsutveckling, informationsspridning och utvecklingsarbete

Varje verksamhetsår inleds med ett visionsseminarium där föreningens medlemmar ges möjlighet att bestämma vad föreningen ska arbeta med under kommande år.

Visionsseminariet och föreningen behövs eftersom alla INTE har ett likvärdigt deltagande i kommunikation, tänkande, lärande, fritid och arbetsliv. Barn, unga och vuxna som har språksvårigheter behandlas INTE enligt lika-värdesprincipen, de får INTE rätt till sina rättigheter och språkträning och de möter ständiga hinder mot att bli ikraftsatta till självständighet.

 

 

Karlstadmodellen i praktiken -
en inblick i hur det är att praktiskt jobba med Karlstadmodellen som teoretisk referensram.
Läs intervjun här
Stadgar

IAKM Sverige är ett  forum för att skapa energi och ikraftsättande genom erfarenhetsutbyte och gemensam kunskapsutveckling.

Se våra stadgar!

IAKM International

IAKM Sverige är en svensk underavdelning av IAKM international. Vi är en självständig förening med egen styrelse och ekonomi. Medlemmer i IAKM SVERIGE blir automatisk medlemmar i IAKM international. www.iakm.org

bottom of page