IAKM Sverige

IAKM Sverige 


IAKM Sverige är en intresseförening för alla som är intresserade av språkutveckling och språkträning, tecken som stöd till talet, nätverksarbete och inte minst språkets roll för den enskildes livskvalitet och för ett demokratiskt samhälle.  Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

 

Föreningens syfte är att  driva frågor som handlar om alla människors rätt att lära, utveckla och använda språk, oberoende av ålder, etnicitet, kön eller funktionsvariation.  Vår filosofi är att språkutveckling sker då man använder språket i vardagen tillsammans med många människor.  Därför sätter vi familjen i centrum och ser det sociala nätverket som ett pedagogiskt verktyg.

Styrelsen 2020 består av 

  • Rigmor Boström   ordförande

  • Irene Johansson    v. ordförande

  • Owe Johansson      kassör

  • Anna Berg               ledamot

  • Mia Wright              ledamot

  • Eva Haraldsson        suppleant

  • Jeanette Persson   suppleant

 

Föreningens arbete sker i olika arbetsgrupper vilka arbetar självständigt och rapporterar till styrelsen.

Föreningens mål är att arbeta för lika-värdes prinicipen, rättigheter, språkutveckling och att maktgöra personer med språksvårigheter genom erfarenhetsutveckling, informationsspridning och utvecklingsarbete

Varje verksamhetsår inleds med ett visionsseminarium där föreningens medlemmar ges möjlighet att bestämma vad föreningen ska arbeta med under kommande år.

Den 25 januari 2020 hölls årets visionsseminarium i Kalmar.

Visionsseminariet och föreningen behövs eftersom alla INTE har ett likvärdigt deltagande i kommunikation, tänkande, lärande, fritid och arbetsliv. Barn, unga och vuxna som har språksvårigheter behandlas INTE enligt lika-värdesprincipen, de får INTE rätt till sina rättigheter och språkträning och de möter ständiga hinder mot att bli ikraftsatta till självständighet. Dessa problem är ramen för seminariet.

 

 

VID VISIONSSEMINARIET 2019 BILDADES ELVA ARBETSGRUPPER

Arbetsgruppens fokus

  1.Att sprida nätverks- och lathundsarbete

    till barn med hörselnedsättning/CI, dövblindhet.

-----------------------------------------------------------------------------------

​ 2. Att påverka skolan till språkträning i skolan.

    Målgrupp: barn med grav språkstörning i skolan.

  

------------------------------------------------------------------------------------

​ 3. Att beskriva kommunikativ- och förberedande

    språklig intervention under första levnadsåret.

-----------------------------------------------------------------------------------

4. Att skriva artikel & informationsblad om modellen

   för överlämning  av Karlstadmodellen till skolan.

---------------------------------------------------------------------------------

5. Att implementera Karlstadmodellen som

  språkträning  i träningsskolan.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 6. Att beskriva föräldrars upplevelser av

   Karlstadmodellen i Finland.

-----------------------------------------------------------------------------------

 7. Att planera och genomföra sommarskolor 2019.

   Sommarskola i Huddinge

   Sommarskola i Östersund

------------------------------------------------------------------------------------

​ 8. Att i samarbete med IAKM org. planera och genomföra

    IAKM:s Nordiska konferens 26-27 april 2019 i Karlstad.

    Avslutas maj 2019

  

------------------------------------------------------------------------------------

  9. Att bygga en plattform för samarbete mellan

     IAKM-Sverige och andra föreningar.

-----------------------------------------------------------------------------------

10.  Att verka för ett ökat läsintresse för gruppen

      barn med språkstörning.

--------------------------------------------------------------------------------------

11. Arbeta fram strategier för att stödja dem som tappat 

     sugen vad gäller språkträning

-------------------------------------------------------------------------------------

12. Utreda behov av kurser. Utveckla kurser efter behov 

      som kommer fram.

​​

Deltagare

 1. Sari Vähänikkilä

     Jennie Bergdahl

    Hege Knarvik Fjeldstad

    Christine Liljedahl *             

 2.  Helena Derby Johansson

      Jeanette Persson

      Marie Sundgren

      Mia Wright *                      

 3. Sara Sjöberg

     Carina Kristensen

     Irene Johansson *                

 4. Per Johansson

    Irene Johansson *             

 5. Hannah Nordén

     Irene Johansson  *               

 6. Eivor Hansén

     Irene Johansson *    

             

 7. Rigmor Boström

     Jeanette Persson

     Malin Eklind

     Jonna Wikström

     Ann-Lena Palm

     Marie Sundgren

     Sara Sjöberg

     Eva Haraldsson  *            

 8. Eva Haraldsson

     Jeanette Persson

    Per Johansson

     Irene Johansson  *        

 9. Veronica Magnusson Hallberg

     Sara Sjöberg

     Jeanette Persson

     Martina Ränk

     Irene Johansson  *             

10. Annika Melin

      Alexandra Granath

      Jenny Jerksten

      Mia Wright

      Ann-Charlotte Ekensten * 

11. Anna-Lena Palm

      Rigmor Boström *

 12. Ingeborg Sommerfeldt

       Anna Berg

       Linblommans förskola Karlstad

       Eva Haraldsson

       Kristina Stanley Linderö

       Irene Johansson *

 

      * gruppledare

"Språkträning idag"
Här kan man läsa om en enkät som föräldrar besvarat.
Karlstadmodellen i praktiken -
en inblick i hur det är att praktiskt jobba med Karlstadmodellen som teoretisk referensram.
Läs intervjun här
Stadgar

IAKM Sverige är ett  forum för att skapa energi och ikraftsättande genom erfarenhetsutbyte och gemensam kunskapsutveckling.

Se våra stadgar!

IAKM International

IAKM Sverige är en svensk underavdelning av IAKM international. Vi är en självständig förening med egen styrelse och ekonomi. Medlemmer i IAKM SVERIGE blir automatisk medlemmar i IAKM international. www.iakm.org